Var med och utveckla
din och vår fortbildning


 • Inbjudan till SFAM:s fortbildningsprojekt

  Är du intresserad av att utveckla ditt arbetssätt? Ett arbetssätt som bland annat leder till förändringar av patientens levnadsvanor.

  Är du intresserad av allmänmedicinska utvecklings- och fortbildningsfrågor?

  Vill du förbättra fortbildningen för egen del och för dina kollegor?

  Har du funderat på att starta ett projekt lokalt eller nationellt som du vill få erfarna kollegors synpunkter på?

  Kanske vill du utveckla fortbildningsmetoder som gör det möjligt att bättre förstå levnadsvanornas betydelse för god hälsa?

  Kanske är du litet nyfiken på andras projekt?

  I så fall är du varmt välkommen med din ansökan om att deltaga i SFAM:s fortbildninsgprojekt under 2 år. Du blir då också medlem i SFAMs fortbildningsnätverk som skapades hösten 2017.  Projektet står för deltagaravgifter. Övriga utgifter (hotell och resor o.dyl.) står du eller din verksamhet för. Projektet drivs bland annat med hjälp av medel ur regeringens levnadsvanesatsning. Det du har att välja på under hösten 2020 ser du under rubriken ”Plan för SFAMs Fortbildningsprojekt 20200701- 20220630”

  Du ansöker genom att göra en beskrivningen nedan i ett Word-dokument och e-posta den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före 31 augusti 2020 .

  Ansökans innehåll:

  • Namn, adress, mobilnummer och e-postadress
  • Arbetsplats (namn, adress)
  • Hur många år du har varit kliniskt verksam och dagar per vecka.
  • Om du är ST-läkare eller specialist i allmänmedicin och om du har något sidouppdrag (studierektor, fortbildningssamordnare m.m.).
  • En beskrivning av ditt intresse inom allmänmedicinsk fortbildning och vad du skulle vilja utveckla eller uppnå genom att delta i SFAM:s fortbildningsprojekt – hos dig själv, för dina arbetskamrater, för dina patienter eller den organisation du verkar i. Fortbildningsidéer kan även omfatta nationella fortbildningsprojekt. Ange också om du ser att ditt projekt kan relatera till levnadsvanor och hälsa.
  • Referenser från a) din lokala SFAM-förening och b) från en kollega.

  Bifoga ansökan i ett Word-dokument och e-posta den snarast till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Välkommen med din ansökan!

  Magnus Isacson

  ordförande

  Ulf Måwe

  Projektledare

 • Nätverk för allmänläkares fortbildning

  Syfte

  Att organisera och leda fortbildning för kollegor med inriktning på stöd för patienter med ohälsosamma levnadsvanor

  Bakgrund

  Projektet genomförs i enlighet med SFAMs fortbildningspolicy från 2017 som går ut på att få fortbildningsintresserade allmänläkare i kontinuerlig samverkan att driva fortbildning dels i sådant som enskilda allmänläkare och team i primärvården upplever som angelägna, dels i aktuella ämnen som anges i nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården.

  Ett viktigt syfte är att skapa fortbildningsformer där resultat för enskilda patienter uppnås. Detta är en central punkt och en grundtanke i detta projekt.

  Nya kunskaper, färdigheter och rutiner omsätts i daglig verksamhet när läkare ges möjlighet att i dialogform diskutera med kollegor om vad nya riktlinjer, nya verksamhetsformer, ny kunskap och nya arbetssätt innebär för den egna praktiken. Fortbildningsnätverket är tänkt att ge struktur åt kommunikation och kollegial dialog, så att nationella riktlinjer och nationellt kunskapsstöd får genomslag i den enskilde läkarens möte med patienterna.

  Denna kommunikation och dessa samtal leds av deltagare som är beredda att ta ett övergripande ansvar för sina kollegers fortbildning lokalt och regionalt.

  Ett första steg att bilda nätverket togs på en workshop i september 2017 med ett 20-tal deltagare. Denna grupp har utökats med 12 nya medlemmar under verksamhetsåret 2018–2019. På det sättet är det tänkt att nätverket ska växa och vidgas så att det blir möjligt för grupper av allmänläkare med specialintressen att bilda egna delar av nätverket samtidigt som de deltar i gemensamma aktiviteter.

  Uppläggning

  Deltagarna i fortbildningsnätverket deltar inledningsvis i en tvåårig serie av möten. Dessa består av

  1. ett internat på en vecka årligen
  2. två sammankomster per termin om 3–5 dagar,
  3. återkommande virtuella möten.
  4. ett möte internationell för att inhämta kunskaper och erfarenheter.

  Första steget är de nya deltagarnas möte med de deltagare som varit med i nätverket under ett år. I enskilda samtal och i grupper stämmer man av gamla och nya idéer vilket planeras berikande för det fortsatta arbetet.

  Tanken är att nya deltagare ska inbjudas årligen samtidigt som föregående års deltagare är aktiva i projektet.

  Antagning av deltagare

  Antagning sker utifrån referenser, där den lokala SFAM-föreningens utlåtande väger tungt, den sökandes beskrivning av sin aktuella verksamhet, sin erfarenhet av fortbildningsarbete samt på grundval av en intervju. I detta samtal tar vi upp vilka förväntningar som den sökande har och vilken inriktning på sin medverkan som han eller hon önskar sig. Samtalet leder in på tankar hur projektidén kan komma att förenas med den enskilde deltagarens behov, förväntningar och inriktning, både för utveckling av projektet och för den enskildes framtida arbete med att organisera och leda fortbildning för kollegor.

  Antagning av dem som uppfyller kriterierna för deltagande sker enligt turordning för inkommen ansökan.

  Metoder

  • Information i muntlig och skriftlig form, diskussioner i smågrupp, sammanfattningar i storgrupp,
  • individuellt arbete samt feedback på detta i olika former,

  Samverkan med andra aktörer

  Projektet är nationellt och bygger på lokal medverkan av fortbildningsintresserade allmänläkare som åtar sig att organisera fortbildning i allmänmedicin. Detta sker med stöd av läkares och andra professioners organisationer.

  Projektledningen och enskilda deltagare söker därför att i enskilda frågor etablera samverkan med

  • lokala som nationella professionella organisationer.
  • landstingens lokala organisationer för användning av publikationer som tillhandahålls av Socialstyrelsen i form av ett nationellt kunskapsstöd, NKS,
  • lokala fortbildningssamordnare som har huvudmannens särskilda uppdrag att organisera lokal fortbildning för specialister i allmänmedicin,
  • landstingens FoUU-enheter eller motsvarande som ett sätt att säkra att de lokala verksamheternas prioriteringar och behov blir beaktade i teman som behandlas i den interna kommunikationen i fortbildningsnätverket.

  Mål att uppnå för deltagarna i projektet

  1. Att enskilt och i team kunna lägga upp, organisera, leda, genomföra och utvärdera fortbildningsaktiviteter i allmänmedicin.
  2. Att redovisa en plan för egen fortbildning i allmänmedicin dels enligt principen om lärande på områden som är särskilt angelägna i deltagande läkares dagliga verksamhet, dels enligt syften som anges i allmänna fortbildningsprojekt lokalt eller nationellt till exempel i syfte att hjälpa patienter att komma till rätta med ohälsosamma levnadsvanor.
  3. Att redovisa hur olika sätt att tillämpa kunskap och metoder fungerat för enskilda patienter.

  Metoder

  • Information i muntlig och skriftlig form, diskussioner i smågrupp, sammanfattningar i storgrupp,
  • individuellt arbete,
  • feedback på detta i smågrupp, storgrupp och tillsammans med enskilda medverkande experter i projektet.

  Uppgifter för fortbildningsnätverket 2020

  Med medel från Socialstyrelsen har projektet åtagit sig att arbeta med tre huvuduppgifter på området ohälsosamma levnadsvanor:

  1. fördjupning och breddning av kunskaper och färdigheter som gäller stöd och hjälp åt patienter med ohälsosamma levnadsvanor med särskild fokus på alkohol, tobak, fysisk aktivitet och matvanor,
  2. spridning av förvärvade kunskaper och färdigheter till målgrupper som kollegor, kompetensvärderare, fortbildningssamordnare, lärare i fortbildning, kursledare, studierektorer och universitetslärare,
  3. framtagning av principer för prioritering av grupper som har störst behov av insatser såväl medicinskt som socioekonomiskt.

  Som underlag att arbeta med dessa uppgifter finns på Socialstyrelsens hemsida

  Nationella riktlinjer om levnadsvanor på Socialstyrelsens webbplats

  Dokumentation av sjukdomsförebyggande metoder – exempel och erfarenheter.

  Syftet är att vi med nätverkssamverkan ska kunna öka möjligheterna för att riktlinjer och kunskapsstöd omsätts i praktiskt handlande.

  Utvärdering

  Utvärdering sker kontinuerligt enligt den modell som gäller generellt för fortbildningsprojektet. Slutvärdering görs i form av en avstämning mellan åtagande och hur arbetet genomförts och vilka resultat som uppnåtts.

 • Plan för SFAMs Fortbildningsprojekt


© 2018 sfamfortbildningsprojekt